Wat te doen bij?

Wat te doen bij een doopsel, huwelijk of begrafenis? Het zijn allemaal vragen die wij vaak te horen krijgen. Hieronder vindt u alle informatie.

Klik op het item waar u meer over wilt weten en de informatie verschijnt vanzelf.

Het doopsel is het eerste sacrament van de kerk. Het doopsel is het teken van de opname van de dopeling in de kerkgemeenschap. In de doopviering geven we ook uitdrukking aan onze dankbaarheid voor het nieuwe leven. We geven aan, niet alleen het lichamelijke maar ook het geestelijke welzijn van het kind serieus te nemen en er verantwoordelijk voor te willen zijn.

Voorbereiding

De doop vergt daarom wel enige voorbereiding en staat onder leiding van twee vrijwilligers van onze parochie.

Daartoe is er een voorbereidingsavond die duurt van 19.00 tot 20.30 uur en plaatsvindt op de tweede maandag van de maand in de pastorie Hoogbeek 23 (niet in  juli en augustus).

Aan de orde komen vragen, als : wat houdt het katholieke geloof in, waarom zou je het kind laten dopen, welke naam heeft het kind gekregen en waarom en wie zijn peter en meter? Hoe verloopt de doopplechtigheid? Wat is de eigen inbreng van de ouders daarbij?

En verder worden alle formaliteiten, namen en data, peten enzovoorts uitgewisseld.

Bezoek

Onze Pastoor komt, na vooroverleg, vóór de doopdag op huisbezoek bij de ouders om de dopeling alvast gezien te hebben en de huiselijke sfeer te proeven.

Dopen

Doorgaans vindt de doop op zondag plaats, aansluitend aan de H. Mis . Dit is rond 12.00 uur.

Het kan ook op een andere dag.  Maar, als u speciale wensen omtrent de datum heeft, dan doet u er goed aan tijdig een afspraak te maken! Daarvoor kunt u het beste contact opnemen met José Van den Hove.

Kosten

Aan de doop zijn geen kosten verbonden. Er staat wel een mandje klaar,voor wie iets wil geven!

Na het doopsel is de Eerste Heilige Communie de volgende stap in het geloofsleven van het kind. In de regel vindt deze plaats rond het 7de  / 8e jaar van een kind. Het is een heel bijzonder moment: voor het eerst mag een kind dan in een eucharistieviering deelnemen aan de communie en het Lichaam van Christus ontvangen in de gedaante van brood.

Voorbereiding

De voorbereiding is voor alle kinderen van groep 3 en 4 van de verschillende basisscholen. Ook kinderen van buiten onze parochie mogen hierbij aansluiten. De lessen worden buiten schooltijd gegeven door vrijwilligers van de parochie en de Pastoor. Dit gebeurt tussen januari en de communiedatum. De vieringen waarbij de kinderen en hun ouders uitgenodigd zijn en worden verwacht, zijn die van Palmzondag (waarin de communicanten zich aan de parochie voorstellen), de Communieviering zelf en de dankdienst enkele weken later.

Datum

In onze parochie is er eens in de twee jaar een Eerste H. Communie op Hemelvaartsdag.

Coördinatrice en contactpersoon is Anita Nass-Paffen.

Klik HIER om de doopgegevens van de communicant door te geven!

Jongeren uit groep 7 en/of 8 van de basisscholen, die in onze parochie de Eerste Communie hebben gedaan, krijgen een uitnodiging om ook het Heilig Vormsel te willen ontvangen.

Het vormsel bevestigt een jongere als volwassen gelovige.

Voorbereiding

De voorbereiding start met een avond voor de ouders en bestaat uit een aantal lessen die buiten schooltijd worden gegeven door vrijwilligers van de parochie en de Pastoor. Dit gebeurt in de maanden september tot aan de datum van het ontvangen van het H. Vormsel, tegen eind november.

Datum

In onze parochie wordt er eens in de twee jaar het H. Vormsel toegediend. De datum wordt in overleg met het bisdom in de tweede helft van november ingepland.

Kosten voor het buitenschoolse vormsel

Voor initiatiesacramenten (Doopsel - Communie - Vormsel) vraagt de kerk geen geld. Een vrije gave wijzen wij niet af.

Coördinator en contactpersoon is Anita Nass-Paffen.

Klik HIER om de doopgegevens van de communicant door te geven!

Een van de belangrijkste stappen in het leven van de mens is, wanneer twee mensen samen op weg willen gaan in een huwelijk. Dat huwelijk kan bevestigd worden met het sacrament van het huwelijk tijdens een eucharistieviering in de kerk. In overleg met de contactpersoon wordt er een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek met de pastoor.

Tijdig contact opnemen is dringend gewenst in verband met de planning van de overige kerkelijke activiteiten.
Het sluiten van een kerkelijk huwelijk is in principe iedere dag mogelijk doch niet na 15.00 uur. Een huwelijksviering is ook niet mogelijk in de Goede Week en de week voor Kerstmis.

Wettelijke bepalingen

Voor een geldig kerkelijk huwelijk is het niet nodig dat man en vrouw beiden katholiek zijn. Als een van de twee niet katholiek is, kan er toch voor de kerk getrouwd worden. Wel is het nodig voor een geldig kerkelijk huwelijk dat men niet eerder gehuwd is geweest, tenzij echtgenoot/echtgenote overleden is. Een katholiek mag dus geen eerder kerkelijk huwelijk hebben gesloten en de niet-katholiek geen eerder burgerlijk huwelijk, tenzij echtgenoot/echtgenote overleden is..

Muziek

Het bruidspaar kan zelf de muzikale omlijsting regelen door een koor, musici of orkest te vragen. In de liturgie heeft levende muziek verreweg de voorkeur boven digitale muziek.

Kosten

Voor een kerkelijk huwelijk worden 400 euro in rekening gebracht. Indien het aanstaande bruidspaar of een van de ouders van het bruidspaar meedoen aan de kerkbijdrage van de parochie, wordt de kerkbijdrage van de laatste 4 jaren op de kosten van de huwelijksviering in mindering gebracht.
Wanneer men voor een huwelijksviering extra bloemversieringen in de kerk wenst, kan men dit bespreken met de contactpersoon. De kosten voor deze extra bloemversiering zijn dan voor eigen rekening.

Contactpersoon is José Van den Hove.

Ieder mens weet hoe moeilijk het is om nooit fouten te maken. Het is bijna onmogelijk. Ieder mens heeft behoefte aan vergeving: verzoening met elkaar en vooral ook verzoening met God. Dit kan op vele manieren: door een goed gesprek, door vergeving te vragen aan degene die men heeft gekwetst en door het tonen van spijt voor de misstap en de wil om deze niet nog eens te begaan.

Het sacrament van de Biecht combineert het voorgaande met de zegen van een priester en er wordt in de naam van Jezus Christus vergeving gegeven.

Vóór de grote kerkelijke feestdagen Kerstmis en Pasen vinden boetevieringen plaats in de kerk. Op de dinsdag voor deze feestdagen is er ook een H. Mis met Boeteviering voor de ouderen op een nader te bepalen locatie in ons dorp.

De Ziekenzalving is een van de zeven sacramenten.

De Zalving stelt een teken van Gods nabijheid juist aan mensen die een kruis dragen. Het is ook een bede om sterkte, genezing of overgave.  Iemand mag de Ziekenzalving vaker ontvangen in zijn leven.

De Ziekenzalving vindt plaats bij de zieke thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis.
Als de Ziekenzalving tijdig gebeurt kan de zieke zelf meebidden, dit helpt om te komen tot overgave aan God en geeft vaker veel troost. Als iemand voor een zware operatie staat, ernstig ziek of stervende is en verlangt naar de Ziekenzalving, kan de familie een afspraak maken met de pastoor of José Van den Hove.

Op de laatste dinsdag van de maand mei om 14.00 uur, in ’t Geboew, wordt elk jaar de Ziekenzalving in groepsverband aangeboden. Hier kan iedereen aansluiten.

De Ziekenzalving is hetzelfde sacrament als wat vroeger 'bedienen' heette. Maar omdat men vroeger meende dat dit sacrament maar één keer in het leven ontvangen kon worden, werd het sacrament uitgesteld tot het laatste moment en was het in de praktijk eerder een sacrament van stervenden dan van zieken. Inmiddels is het Ziekensacrament in ere hersteld. Het is een gebed om kracht voor een zieke. De meeste mensen die het sacrament ontvingen, hebben het als een steun ervaren en als iets moois wat rust geeft. Wacht dus vooral niet tot het laatste moment!

Tot nu toe stellen de meeste bewoners van Schin op Geul het op prijs na hun dood met een kerkelijke uitvaartdienst afscheid te nemen. Veelal wordt eerst contact opgenomen met een begrafenisonderneming. Deze zoekt dan contact met de contactpersoon van de parochie. Natuurlijk kan ook direct de parochie benaderd worden, zodat al overlegd kan worden over datum en tijdstip van de uitvaartmis. Het is niet verstandig al een dienst vast te leggen zonder vóór overleg met de parochie.

Doorgaans vindt de uitvaartdienst plaats om 11.00 uur, maar andere tijden zijn ook wel mogelijk. Met de familie worden in een persoonlijk gesprek afspraken gemaakt over het verloop en de invulling van de uitvaartmis en de eventuele eigen inbreng van de familie, indien gewenst en mogelijk.

Opluistering

Onze parochie heeft geen vast koor meer, maar mannenkoor Inter Nos kan altijd benaderd worden om de uitvaartmis op te luisteren tegen vergoeding. De parochie geeft aan levende muziek de voorkeur.

Kosten uitvaartdienst

De kosten van een uitvaartdienst bedragen 400 euro. Daarvan wordt afgetrokken het bedrag dat men de vier afgelopen jaren samen aan kerkbijdragen heeft betaald.

Avondwake

Op de avond vóór de uitvaart of crematie kan een avondwake in de kerk plaatsvinden. Deze begint altijd om 19.45 uur en wordt verzorgd door de leden van de avondwakegroep.
Twee leden van de avondwakegroep zullen tijdig met u contact opnemen om deze dienst in goed overleg met de familie samen te stellen. Tijdens de avondwake is er geen koor aanwezig. Het gebruik van CD's is daar gebruikelijk.

Kosten avondwake

Voor een avondwake met aansluitend een uitvaartmis wordt er een bijdrage van 25 euro gevraagd. Voor een avondwake zonder daarop volgende uitvaartmis wordt een bijdrage van 100 euro gevraagd. Alle overige kosten rond de uitvaartmis, de avondwake en het begraven worden via de begrafenisondernemer afgerekend.

Kerkhof

Op ons kerkhof zijn er verschillende locaties waar u een graf kunt uitzoeken: op het oude gedeelte of op het nieuwe gedeelte. Op het bovenste plateau zijn alleen enkelbrede graven gepland voor één, twee of drie personen boven elkaar.  Dit dient bij de teraardebestelling van de eerste persoon aangegeven te worden. Op de andere gedeelten van het kerkhof kan in overleg met de beheerder de mogelijkheid van een enkel- of dubbelbreed graf bekeken worden.

Urnenwand en as verstrooien

Er is een mogelijkheid om na de crematie de urn met de as van de overledene te plaatsen in de urnenwand. Op ons kerkhof is er ook een grasveldje om de as van uw dierbare overledene op gepaste manier te verstrooien. Het plaatsen in de urnenwand en het verstrooien van de as vindt plaats op afspraak, in de regel door de familie zelf uitgevoerd en ondersteund met een klein ritueel door een medewerker van de kerk.

De tarieven van de grafrechten en de voorschriften betreffende de graftekens en de beplanting, de urnenwand en het verstrooien van de as, worden aangereikt door het parochiebestuur.

Contactpersoon en beheerder is José Van den Hove.