Parochie H.Johannes de Doper Oud Valkenburg

 

Allerheiligen/Allerzielenviering

Op zaterdagavond 31 oktober gedenken wij speciaal de overledenen van afgelopen jaar tijdens de H. Mis van 19.00 uur. Er zal dan voor hen een kaarsje worden ontstoken en na afloop van deze viering worden de graven op ons kerkhof gezegend.

 

 

Nieuwe pastoor voor

Schin op Geul en Oud Valkenburg

Pastoor Constantijn Dieteren van de parochies in Haelen, Horn, Buggenum, Nunhem en Roggel, Neer en Heibloem is benoemd tot pastoor van de parochies H. Mauritius in Schin op Geul en H. Johannes de Doper in Oud Valkenburg. Tevens is hij in solidum benoemd tot pastoor de parochie HH. Nicolaas en Barbara en O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand van Valkenburg en tot moderator van het betreffende parochiecluster.

Dieteren (57) volgt in Schin op Geul pastoor Frans Mol m.h.m. op, die met emeritaat is gegaan. In Oud-Valkenburg wordt hij de opvolger van pastoor René Graat m.h.m, die dit voorjaar overleed. Dieteren wordt ook pastoor van de parochie H. Roza in Sibbe op het moment waarop deze tot het samenwerkingsverband toetreedt. Eerder was Dieteren pastoor in Landgraaf. De benoeming gaat na de zomer in. De exacte datum wordt in onderling overleg vastgesteld.

 

U bent weer welkom in onze kerk!

Ook in oktober zijn er op aangepaste wijze vieringen in onze kerk!

In oktober zal er op de zaterdagen om 19.00 uur een Heilige Mis zijn in onze parochiekerk.

In onze kerk is het niet meer nodig om zich aan te melden voor het bijwonen van de H. Missen.

 

 

Regelgeving rondom corona in onze kerk

Neemt u deel aan een viering in Oud Valkenburg dan zijn de volgende regels van kracht:

- Bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk ontsmet u uw handen. In de kerk is handgel aanwezig;

- Volg bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om de kerk veilig te verlaten;

- Houdt 1,5 meter afstand;

- Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt;

- Om de communie te ontvangen ligt er op de hoek van de bank waar u zit een wit servetje, hier zal de bedienaar de hostie opleggen, waarna u deze zelf kunt pakken om hem te nuttigen. Mocht u geen communie wensen te ontvangen, gelieve dan uw servetje weg te pakken;

- Uw bijdragen aan de collecte kan via een collectebus of het offerblok bij het verlaten van de kerk;

- Er wordt niet gezongen door gelovigen tijdens de viering;

- We geven elkaar geen hand;

- Kaarsen aanmaken, houdt afstand bij het Mariabeeld.

 

 

Pastorale brief

Bisschop Harrie Smeets

Naar aanleiding van het versoepelen van de maatregelen rondom het coronavirus heeft Bisschop Harrie Smeets een pastorale brief geschreven met als titel: "Pinksteren brengt geopende deuren".

Lees meer

 

Parochieblad

Ons parochieblad, de Mauritiusbode, wordt maandelijks huis aan huis verspreid in onze parochie.

Hieronder kunt u de laatste twee uitgaves digitaal inzien.

Welkom

Iedere zondag is om 10:30 uur een heilige mis.

Daarnaast zijn er het hele jaar door speciale vieringen.

Wij nodigen u graag uit onze kerk en vieringen te bezoeken.

Postadres:
Oud Valkenburg 23
6305 AA  Schin op Geul

Administrator:

Contactpersonen voor kerkbestuurszaken:

Algemeen: Hr. Hub Gerekens tel. 06-5342 5028

Administratie kerkhof: Hr. Jo & mw. Rita Wachelder tel. 043-3216357

Opgeven misintenties: Mw. Paula Gerekens tel. 043-4591207

Bankrekeningnummer: NL23 RABO 0146 6011 73

De diensten, misintenties en mededelingen van het kerkbestuur van de H. Johannes de Doperparochie verschijnen maandelijks in de Mauritiusbode.

De kerk

Het gebouw van de Johannes de Doperkerk is een van de oudste kerken in de streek en is sinds 1967 een Rijksmonument. De Rooms-katholieke parochiekerk is gewijd aan Johannes de Doper. Sinds 1959 wordt ook de Heilige Rita van Cascia, patrones van onmogelijke en hopeloze zaken, in deze kerk vereerd.

Waarschijnlijk werd in de 11e of 12e eeuw op deze plaats een zaalkerkje gebouwd. Delen van de toren en het schip dateren uit die tijd. Later is de zuidbeuk toegevoegd. In de 16e eeuw zijn de toren en de noordbeuk vernieuwd.

In de 16e eeuw ontstond er onenigheid over de benoeming van een nieuwe pastoor. Dat kwam omdat het patronaatsrecht van de parochie werd betwist door drie heren: die van Genhoes, die van het verderop gelegen Schaloen en die van het op de heuvel gelegen Sibberhuuske. In 1543 werd de ruzie bijgelegd met de bepaling dat elk van de drie heren vier maanden per jaar het benoeminsrecht had van een nieuwe pastoor.

In 1757 ontwierp de Akense bouwmeester Johann Joseph Couven een gepleisterd bakstenen priesterkoor met hardstenen ornamenten en pilasters. In het midden van de 19e eeuw zijn de zijbeuken in westelijke richting uitgebreid, zodat deze de toren deels omsluiten.

Tekst: Wikipedia

Foto: Frans Lussenburg